▲Top of the page


Japanese
Yasui Laboratory
MEMBER

Teacher

Occupation Name
Professor Yasui Shinji

Student

Grade Name
D4 Ohshima Masatoshi
M2 Komori Shunya
M2 Nakagawa Masaya
M2 Hirahara Daichi
M2 Huang Yantao
M1 Iida Gentaro
M1 Muramatsu Rika
B4 Katada Hajime
B4 Kano Taise
B4 Banno Kosuke
B4 Mimura Ayano